Regulamin świadczenia usług przez lululo.pl

A. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu lululo.pl.
 2. Poprzez fakt korzystania z serwisu Lululo, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.
 3. W celu skorzystania z niektórych usług, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, a także cookies.
 4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej lululo.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

B. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Lululo/Usługodawca
Pixel Brain Dawid Płatek z siedzibą w Krakowie przy ulicy Kujawskiej 22/4, REGON 122832269, NIP 6821716257
Serwis
serwis dostępny w domenie internetowej lululo.pl, prowadzony Usługodawcę, służący w szczególności prezentacji ofert, promocji, wyprzedaży kolekcji produktów udostępnianych przez sklepy internetowe, oraz firmy współpracujące z Serwisem;
Użytkownik
osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin;
Partner
firma współpracująca z Lululo w ramach Serwisu na podstawie umowy o współpracę, prezentujący w Serwisie oferty sklepów internetowych przykładowo w ramach programu afiliacyjnego;
Sklep
sklep internetowy współpracujący z Lululo w ramach Serwisu na podstawie umowy o współpracy lub pośrednio też w oparciu o umowę współpracy zawartą z Partnerem, prezentujący w Serwisie swoje towary;
Usługa
świadczona drogą elektroniczną przez Lululo usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom zasobów Serwisu dostarczonych przez Użytkowników lub Sklepy, w postaci zdjęć, ofert sklepów internetowych i bazy danych firm z różnych branż e-commerce;
Konto
w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Lululo pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Lululo;
Towar
nowy produkt oferowany przez Sklepy;
Kolekcja
grupa Towarów, która została wyróżniona przez Usługodawcę
Wyprzedaż
oferta promocyjna, która została wyróżniona przez Usługodawcę

C. Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu ma charakter nieodpłatny.
 2. Serwis Lululo nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie udostępnia dostarczone przez Sklepy lub Partnerów informacje o ich ofercie handlowej.
 3. Lululo dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, z którego oferta pochodzi. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przebieg transakcji, odbywa się ona na warunkach określonych przez Sklep
 4. Lululo umożliwia Użytkownikowi:
  1. uzyskiwanie informacji o Towarach, Kolekcjach, Wyprzedażach oferowanych przez Sklepy opublikowanych w ramach Serwisu,
  2. przejście na strony Sklepów promowanych w Serwisie,
  3. przeglądanie i udostępnianie w Serwisie Kolekcji,
  4. przeglądanie i udostępnianie w Serwisie Wyprzedaże,
  5. selekcjonowanie preferowanych ofert i dodawanie ich do zakładki Ulubione,
 5. Transakcja sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Lululo nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji, w szczególności nie odpowiada:
  1. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w Serwisie,
  2. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
  3. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,
  4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w Serwisie przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.

D. Rejestracja i konto użytkownika

 1. Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Lululo formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem: http://lululo.pl/zaloguj lub wykorzystując konto Facebook.
 3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Lululo przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Użytkownika oraz jego wyrejestrowania z Serwisu. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Użytkownik będzie poinformowany drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto znajdujące się pod adresem: http://Lululo.pl/profil/{nazwa-profilu}.
 5. Przesłanie Lululo wypełnionego w całości formularza rejestracyjnego traktuje się jako:
  1. zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2. zgodę Użytkownika na otrzymywanie materiałów reklamowych od Lululo na podany adres e-mail.
 6. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta w Serwisie.
 7. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
 8. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wyrejestrowanie z Serwisu na swoje żądanie - wyrażone w drodze e-mailowej.
 9. Lululo może rozwiązać umowę o świadczenie usług z powodu:
  1. podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, w szczególności nieprawidłowego konta e-mail, za pośrednictwem którego nie jest możliwe kontaktowanie się z Użytkownikiem,
  2. likwidacji Serwisu.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Lululo możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, nie wyłącza także odpowiedzialności Użytkownika wobec osób trzecich z tytułu dokonanych przez niego naruszeń.

E. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm) jest Pixel Brain Dawid Płatek. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, a także w innych celach, w jakich przetwarzanie danych jest dopuszczone przez przepisy.
 3. Lululo przykłada szczególną wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Lululo w ramach Serwisu oraz w celach marketingu usług własnych Lululo. Inne dane lub w celach innych niż powyższe mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Użytkownika.
 5. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych.
 6. Podczas rejestracji konta w Serwisie Użytkownik proszony jest o podanie danych niezbędnych do świadczenia Usług: adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz unikalnego identyfikatora.
 7. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa
 8. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi służy prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania. Lululo zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa kontroli przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w tej ustawie.
 9. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych Użytkownik ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Lululo zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Lululo danych osobowych podmiotowi innemu niż Lululo.
 10. W przypadku udostępnienia przez Lululo usługi przesyłania newslettera, Użytkownicy mogą z tej usługi skorzystać, wypełniając formularz subskrypcji newslettera, dostępny w Serwisie i wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z przesyłania newslettera jest możliwa z poziomu ustawień konta Użytkownika.
 11. Serwis Lululo wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 12. Lululo informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez Lululo pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Uzyskane przez Lululo informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Lululo informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron serwisu Lululo może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.

F. Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu serwisu

 1. Lululo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Lululo stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. Aby rozwijać Serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Lululo dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne.

G. Reklamacje

 1. Lululo zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości, wad Towarów nabytych od Sklepów czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy lub samego procesu zakupu należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez Lululo.

H. Polityka Cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/